• بی صداهای پایدار

    برای آنچه می‌نویسم هیچ فکت علمی ندارم و صرفا کمی از مشاهداتم از فضای کسب و کار، زندگی و روابط شخصی هست. در این چند سال به رفتارهای مدیران و دوستانم دقت بیشتری می‌کنم و سعی می‌کنم بدون کانتکست فقط مشاهده‌گر باشم بیشتر از این منظر می‌گویم که اجازه دهم کمی بگذرد تا ببینم حاصل […]
    • ۶ ماه پیش